Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Leferink B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waaronder begrepen onderhouds- en/of reparatieovereenkomsten en overeenkomsten betreffende de levering van diensten, tussen Leferink B.V. gevestigd te Haaksbergen, hierna te noemen ‘Leferink’, en haar koper of wederpartij, tenzij schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Elke aanbieding van Leferink is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk is afgeweken.

2.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst niet eerder tot stand dan nadat Leferink deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin maakt met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Door Leferink mondeling opgegeven prijzen gelden pas indien deze mondelinge opgave door een schriftelijke offerte wordt bevestigd.

3.2 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief BTW.

3.3 Onderhoudskosten, installatiewerkzaamheden en/of eventueel noodzakelijke voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.4 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon– en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven Leferink het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 4. Levering en transport

4.1 Verzending en transport geschieden voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 Indien bij het aannemen van de gekochte zaak door de koper of de vervoerder geen opmerking m.b.t. de verpakking, de emballage en/of de zaak zelf is geplaatst op het afleverdocument, geldt dit document als bewijs dat de gekochte zaak ongeschonden door de koper is ontvangen. Indien de verkochte zaak door Leferink of door een door deze aangewezen derde bij de koper is bezorgd, is de zaak volledig voor risico van de koper, ook indien de eigendom nog niet op de koper is overgegaan.

4.3 De koper is verplicht de gekochte zaak af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking wordt gesteld, dan wel op het moment dat deze hem wordt bezorgd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zal de zaak maximaal twee weken worden opgeslagen voor rekening van Leferink. Het risico blijft bij de koper. Na het verstrijken van de termijn van twee weken is de koper alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

Artikel 5. Levertijd

5.1 De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij Leferink schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

5.2 Indien Leferink wegens omstandigheden die haar bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend waren, niet kan voldoen aan een overeengekomen levertijd, dan heeft Leferink het recht de levering op te schorten totdat aan bedoelde omstandigheid een eind is gekomen, dan wel heeft Leferink het recht de koopovereenkomst te ontbinden zonder dat Leferink tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

5.3 Leferink is gerechtigd de verkochte zaak in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaak in gedeelten wordt geleverd, is Leferink gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Garantie

6.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 4.

6.2 De garantie houdt in dat een zaak die materiaal en/of constructiefouten vertoont, naar keuze van Leferink gratis wordt hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld of de betrokken zaak in zijn geheel wordt vervangen. Een aldus vervangen dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van Leferink en dient onverwijld aan Leferink te worden overhandigd.

6.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan een zaak die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.

6.4 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leferink (herstel)werkzaamheden of wijzigingen, van welke aard of omvang ook, aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.

6.5 Indien de wederpartij een beroep doet op een door Leferink gegeven garantie, dient de wederpartij Leferink in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van Leferink te bepalen plaats, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van de wederpartij een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.

6.6 Indien Leferink onder de garantie vallend materiaal- en/of constructiefouten heeft hersteld of de desbetreffende zaak heeft vervangen, is Leferink ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal zij niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van Leferink of van haar leidinggevend personeel, of de aansprakelijkheid van Leferink voortvloeit uit het bepaalde in Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Evenmin kan de wederpartij op grond van gebleken materiaal en/of constructiefouten ontbinding van de overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de wederpartij niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat.

Artikel 7. Betaling

7.1 De betaling van elk gefactureerd bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder dat kosten in mindering mogen worden gebracht of korting mag worden toegepast.

7.2 Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij in verzuim. De wederpartij is over het opeisbare bedrag vanaf het moment van in verzuim treden wettelijke rente verschuldigd.

7.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zijn alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

7.4 Leferink kan toekomstige leveringen opschorten zolang de wederpartij niet aan zijn verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting, betreffende reeds uitgevoerde leveringen heeft voldaan. Voorts is Leferink gerechtigd in die gevallen, alsmede in het geval zij om andere redenen gerechtvaardigd mag twijfelen aan de kredietwaardigheid van de wederpartij, van de wederpartij verlangen dat deze een bankgarantie stelt ter hoogte van de factuurwaarde van de nieuwe levering, voordat Leferink gehouden is tot nieuwe levering over te gaan of tot verdere afwerking van een lopende order.

7.5 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de facturen die het langst openstaan. De eventuele mededeling van de wederpartij dat een betaling betrekking heeft op een latere factuur, kan door Leferink worden gepasseerd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien Leferink toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, kan zij uitsluitend aansprakelijk worden gesteld ter zake van vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. Leferink is in geen geval aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, indirecte schade, gevolgschade, schade wegens gederfde winst, vertragingschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij en/of schade wegens door Leferink gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

8.2 De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen van Leferink, wordt beperkt tot het factuurbedrag dat Leferink in rekening heeft gebracht.

8.3 Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoeding ontstaat pas indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk aan Leferink heeft gemeld.

8.4 Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt na verloop van één jaar na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

8.5 De wederpartij vrijwaart Leferink voor alle schade die Leferink mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Leferink geleverde zaken.

8.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Leferink op grond van dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is Leferink ten hoogste een bedrag van € 450.000,- verschuldigd per gebeurtenis, dan wel per een samenhangende reeks van gebeurtenissen.

Artikel 9. Klachten

9.1 De koper dient de gekochte zaak bij aflevering, of zo spoedig als mogelijk daarna, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten of de juiste zaak is afgeleverd, of de afgeleverde zaak wat betreft de kwantiteit overeenstemt met de gemaakte afspraken en of de afgeleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden aan het normaal gebruik van de zaak.

9.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze uiterlijk binnen 14 dagen na de aflevering schriftelijk aan Leferink te melden.

9.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 30 dagen na de aflevering, schriftelijk aan Leferink te melden.

9.4 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane afleveringen onverkort bestaan. Een afgeleverde zaak kan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Leferink worden geretourneerd.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Leferink zijn toe te rekenen. Hieronder zijn mede begrepen stakingen in een ander bedrijf dan in het bedrijf van Leferink, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Leferink, een algemeen gebrek aan voor de nakoming van de verbintenis benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers en/of andere derden waarvan Leferink afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

10.2 Leferink heeft voorts het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Leferink haar verbintenis had moeten nakomen.

10.3 Indien Leferink bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10.4 Indien de overmacht langer dan 6 maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Partijen zijn in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De door Leferink geleverde zaak blijft eigendom van Leferink totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Leferink gesloten overeenkomsten is nagekomen.

11.2 De door Leferink geleverde zaak mag slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.

11.3 Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

Artikel 12. Intellectuele eigendom/auteursrechten

12.1 De door Leferink geleverde zaak maakt geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat een door Leferink geleverde zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal Leferink naar haar keuze en na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.

12.2 De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij Leferink hierover niet uiterlijk binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk heeft ingelicht.

Artikel 13. Incassokosten

13.1 Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief.

13.2 Indien Leferink aantoont dat zij hogere kosten heeft moeten maken, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij is de door Leferink gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties. Dit geldt uitsluitend indien Leferink en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en de rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Voor zover geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn door de rechtbank beslist moet worden, is daartoe uitsluitend de rechtbank Almelo bevoegd.

Artikel 15. Wijziging van de voorwaarden

Leferink is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Leferink zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen in werking zodra de wijzigingen aan de wederpartij zijn medegedeeld.